Notulen ledenvergadering Dorpsbelang 2015

Verslag van de ledenvergadering van de vereniging van Dorpsbelangen Nijland,

op woensdag 22 april 2015 in de Mande.

1. Iets na 20 uur opende onze voorzitter Ewan Boonstra de vergadering, en heet een ieder welkom.

Aanwezig namens de FNP: mw Tj. Meesters.

Met kennisgeving afwezig:  Mw B Miedema (VVD), Mw U Attema (CDA), ds H. de Waal,  dhrTh.Bouma onze dorpen coördinator, mw Ch Manten onze wijkagente en dhr. Ch. v d Burg.

2. We zingen het 1e en 5e couplet van het Nijlander dorps lied.

3. De notulen van de vorige leden vergadering staan op www.nijland-online.nl, er zijn geen vragen, of opmerkingen, bij dezen zijn ze vastgesteld, aldus de voorzitter.

4. Het jaarverslag wordt door onze secretaresse Tryntsje Tolsma voorgelezen, er is weer heel wat gebeurd het afgelopen jaar. Er zijn geen opmerkingen, dus deze zijn ook vastgesteld.

5. Mededelingen: Het Nijlander Him jaarverslag, ligt ter inzage, bij ons op tafel.

Er komen planten bakken in ons dorp, voor mensen die belangstelling hebben, die willen meehelpen met het planten van bloemen, die kunnen zich opgeven bij Ietsje Weersma. De gemeente betaald de planten, aldus onze voorzitter. Er meldt zich al een iemand aan. 

Dhr A. Gerbrandij, krijgt een bloemetje voor het legen van de prullenbak bij de Tsjaerddyk.                Dhr Huismans krijgt een bloemetje, omdat hij bij evt gladheid/ vorst,  het bruggetje naar de Koarnleane ijsvrij houd.  We zoeken nog een vrijwilliger die de prullenbak bij de Jister wil legen, na de vergadering komt Marcel Dorant, met de mededeling dat hij dit evt met dhr Venema, wel wil doen.

6. De penningmeester Jurjen Tjalsma, deelt de financiële overzichten van het afgelopen jaar uit. En geeft uitleg, na 1 vraag van de aanwezigen te hebben beantwoord, is alles duidelijk. De kascommissie, bestaande uit mw Truus Steenbruggen en dhr Cor Kooistra, zijn met kennisgeving afwezig, maar hebben de boeken bij de penningmeester thuis gecontroleerd. Alles was in orde aldus de voorzitter.   Mw Truus Steenbruggen is aftredend, dhr Sikke Beuckens wil volgend jaar de kas wel controleren met dhr Cor Kooistra en dhr Piet v/d Wal  is reserve kascommissie lid.

9. Opheffing speeltuinvereniging. Dhr Tjitze Rienstra verteld dat de vereniging, vorig jaar 25 jaar bestond. We hebben 3 speeltuinen in ons dorp, het bestuur van de vereniging, hadden overleg, het onderhoud zorgden ze voor, het gras werd gemaaid, de toestellen werden gekeurd.

Sinds de fusie van de gemeentes in 2011, wil de gemeente 1 beleid, de gemeente SWF neemt de speeltuinen “over”, dus het huidige bestuur is overbodig. Er zijn 2 ledenvergaderingen van de speeltuin vereniging geweest, om met toestemming van de leden de vereniging op te heffen.

Nu staat er nog geld op de rekening van de speeltuin ver. Het voorstel is: om dit geld, ong €7800,00 naar het Dorpsbelang over te maken. Dit is geld van de contributie van leden en subsidie van de gemeente. Dit geld moet dan voor jeugddoeleinden, voor 0-12 jarigen,  gebruikt worden.

Er is een landelijke norm voor speeltoestellen, Nijland staat  boven deze norm.

Het Dorpsbelang wordt dan het contact punt, tussen gebruikers, ouders/ verzorgers en de gemeente.

De voorzitter vraagt of de leden het goed vinden, dat het Dorpsbelang de speeltuin ver. overneemt? De aanwezige leden van Dorpsbelang, zeggen JA, op het voorstel!

10.Bestuursverkiezing: Er zijn 3 bestuursleden aftredend;

nl:  Jan Lammersen, hij heeft 2 x 4 jaar in het DB bestuur gezeten, hij is altijd belangstellend en na een veel bewogen jaar neemt hij afscheid en wordt bedankt door onze voorzitter.

Zo ook, Jurjen Tjalsma, onze stille kracht,  heeft 8 jaar in het DB bestuur gezeten en beheerde de penningen, wat altijd in orde was.

En Tryntsje Tolsma, onze secretaresse, met heldere stem, spin in het web, is zakelijk en kort en heeft veel werk gedaan voor het DB.  De aftredende bestuursleden krijgen een bloemetje en een attentie van het DB.

Gelukkig kunnen wij weer 3 nieuwe bestuursleden verwelkomen, nl:

Arjen Gerlofs, Ruben van Koningsveld, hij stelt zich voor: hij woont inmiddels 1,5 jaar met zijn gezin in Nijland, en is leraar in Urk. En Chris v d Brug, is met kennisgeving afwezig.

11. Rondvraag: Vraag: Er zijn nog verkeersproblemen op de Hottingawei. Voorzitter: Vorig jaar waren er problemen bij de drempel, aan het begin van de Hottingawei, er is toen een gesprek met de bewoners van de Hottingawei, gemeente en DB geweest. Er zijn hierna betonblokken geplaatst en er zijn metingen gedaan.  Vanavond  22 april, is er om 18 uur een mail van de gemeente gekomen, met als uitslag: de betonblokken hebben geen effect gehad, aldus de gemeente. Gemeente zal deze uitslag met de bewoners en DB  t z t bespreken.

Vraag: Hoe vaak is er een snelheids controle? Er is enige tijd terug,  door de politie een laser controle gedaan.

Opmerking: kruispunt Koarnleane met Tramstraat is ook gevaarlijk!

Opmerking door bewoner Tramstraat, deze bewoners willen ook wel bij de bespreking met de gemeente aanwezig!  Tramstraat heeft last van trillingen, door zwaar verkeer en last van sluipverkeer. Piet v d Wal stelt zijn huis beschikbaar, dan kan de gemeente zelf de trillingen ervaren. Voorzitter: DB zal de gemeente om aandacht vragen, voor deze problemen.

Opmerking: de bestrating bij het kleine bruggetje naar de Koarnleane , verzakt. Tryntsje Tolsma zal dit naar de gemeente mailen.

Opmerking: Oude schommel gaten in de speeltuin zijn nog niet dicht, dit is 3 x telefonisch gemeld bij de gemeente, tot nu toe 3 x geen antwoord/ reactie. Na herhaalde poging kan DB bemiddelen.

Opmerking: carpoolplek bij de bushalte is te klein, auto’s staan in de berm. Dit is voor Rijkswaterstaat.

12. Nu is het de beurt aan dhr en mw  Hoekstra uit Raerd, zij vertellen op een boeiende wijze, over hun leven als schippersechtpaar, en laten dia’s zien.

Na afloop worden zij bedankt en krijgen ook een bloemetje en een vergoeding.

De voorzitter bedankt een ieder, en wenst ons wel thuis.

 

Uw notuliste, IWB.