Verslag Ledenvergadering 27 maart 2019

Notulen ledenvergadering Dorpsbelang Nijland

Woensdag 27 maart 2019

De Mande Nijland

 

1.      Opening

Voorzitter Karel Lever heet iedereen welkom. In het bijzonder de aanwezigen namens de politieke partijen, dhr. Bertus Walsma  (gemeente belangen),  Corrie Bergstra (F.N.P),  en dhr. Bauke Dam (C.D.A.).

 

Blij met de goede opkomst van 34 dorpsgenoten.

 

2.      We zingen het Nijlanner doarpliet couplet 1 en 3.

De voorzitter vraagt hierna of er een dorpsbewoner is die de muziek instrumentaal zou kunnen begeleiden , dit zou het zingen mooier laten uitkomen.

 

3.      Mededelingen:

-          Het stipepunt zoekt een contactpersoon voor Nijland.  Gegadigden kunnen contact zoeken met het Stipepunt in Sneek. (voorelkaardoen.nl)

-          Naar aanleiding van de duurzaamheidavond kunnen evt. belangstellenden hun contactgegevens nog bij dorpsbelang achterlaten. Wij zorgen dan nog dat de gegevens bij de bedrijven terecht komen voor de vrijblijvende offertes tegen de gereduceerde tarieven in het kader van buurkracht.

-          Dorpsbelang zoekt nog vrijwilligers voor de Himmeldei. Donderdag 4 april organiseren we in samenwerking met de basisschool de jaarlijkse Himmeldei.

Cor Kooistra en Germ van der Burg bieden hun aan.

 

4.      Er zijn geen op- of aanmerkingen over de notulen van 2018. De notulen worden goed gekeurd.

 

5.      Het jaarverslag wordt door Mariët Lenes voorgelezen.

Naar aanleiding hiervan wordt opgemerkt of het ook een idee is om de A.E.D tegen diefstal te verzekeren, of iets van een G.P.S tracker  te installeren. En is het misschien verstandiger op de A.E.D te verplaatsen naar een plek waar meer verlichting is?  De voorzitter geeft aan dat we deze opmerkingen mee zullen nemen.

 

6.      Het  financiële jaarverslag wordt door Chris van der Burg rondgedeeld en toegelicht.

Besloten wordt het financiële boekjaar voortaan van maart tot maart te laten lopen.

 

 

 

 

 

 

 

7.      Verslag Kascommissie:

De heren Bert Tolsma en Johannes Bakker hebben de penningen gecontroleerd en in orde bevonden.

Er wordt decharche verleent.

 Dhr. Hans Eppinga was reserve kandidaat en schuift nu door in de kascommissie van 2019.

Dhr. Johannes Bakker en Hans Eppinga vormen nu de kascommissie van 2019.

8.      Dhr. Johannes Breeuwsma wordt reserve kandidaat.

 

9.      De termijnjaren van Chris van der Burg (penningmeester) en Ruben van Koningsveld zijn verstreken. Chris wil nog een jaar door gaan, hiervoor onze dank en applaus vanuit de zaal. Ruben wordt bedankt voor zijn inzet de afgelopen vier jaren met een bos bloemen en een cadeaubon.

 

Helaas hebben wij tot op heden nog geen nieuwe kandidaat gevonden die ons bestuur wil komen versterken. We hebben dus nog een vacature.

 

10.   Arjen Bakker geeft namens dorpsbelang een presentatie over het project Woningbouw Nijland. De uitslagen van de enquete worden nogmaals weergegeven en besproken. Vervolgens wordt uitgelegd welke stappen dorpsbelang heeft genomen en welke de komende periode worden genomen. Vanuit de politieke partijen wil dhr. Dam hierop wel reageren dat het C.D.A in afwachting is van de woonvisie. Deze wordt in april 2019 gepubliceerd door de gemeente.

Dhr. Dam geeft ook aan dat wethouder van Gent heeft aangegeven dat er geen kern op slot mag komen. Dit zijn toch iets andere berichten dat als dorpsbelang tot op heden van de politiek heeft vernomen.

Vanuit de zaal wordt ook opgemerkt dat het wel van belang is dat er sociale huurwoningen beschikbaar moeten blijven voor de eigen jeugd. De jongeren moeten wel de kans blijven op in het dorp op zich zelf te kunnen wonen.

Ook klinken er geluiden dat het toch mooi zou zijn als er enkele nieuwe projecten komen, zodat er weer doorstroom mogelijkheden ontstaan in het dorp.

Als er geen doorgroei mogelijkheden zijn in het dorp gaan de mensen weg, en ontstaat hier ook krimp.

We nemen als bestuur alle opmerkingen mee. Zodra de woonvisie bekend is zullen we hier naar kijken. In het wethoudersoverleg zullen we dit project bespreken met de wethouder.

 

11.  Rondvraag:

-          Bewoners van de Koarnleane vragen zich af of er ook meer parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd. Voorstel is om de parkeerplaatsen haaks te draaien zodat de auto’s recht in parkeren. Zo creëer je meer ruimte. Het komt nu soms voor dat er auto’s in de speeltuin staan geparkeerd. Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn, en komt de kwaliteit van de speeltuin niet ten goede.

 

We zullen het als bestuur meenemen naar het wethoudersoverleg, alsmede ook de parkeerproblematiek in de Botnia/Roordastrjitte , maar het is van belang dat bewoners deze meldingen zelf ook  maken richting gemeente via het meldsysteem.

 

-          De Oranjevereniging geeft aan dat de organisatie structuur van de dodenherdenking verandert. De gezamelijke basisscholen willen de organisatie niet meer op hun nemen. Hier zal een oplossing voor moeten komen. Er volgt nog een overlegavond met alle betrokken partijen.

-          Er wordt een melding gemaakt van stankoverlast van het riool aan de Hottingawei. Bewoners hebben hierop zelf al contact met de gemeente gezocht maar worden hier tot nog toe niet in gehoord en er is nog geen oplossing voor het probleem gevonden.

-          De groenstroken naast het nieuwe fietspad aan de Ingenawei zijn tot teleurstelling van enkele dorpsbewoners  ingezaaid met enkeld gras. Of dit ook anders kan. Tot onze grote vreugde heeft onze dorpsbewoner Jorke  zelf al iniatief genomen en wilde bloemenmengsel en insectenmengsel gekocht en gezaaid. We bedanken hem voor zijn getoonde iniatief!

-          Het voetpad nabij de Koarnleane richting fietspad blijft bij regenval blank staan omdat het verkeerd afloopt. Kan dit niet opnieuw worden aangepakt of het fietspad doortrekken?

De voorzitter antwoord hierop dat we dit vorig jaar bij de wethouder hebben aangekaart, helaas nog steeds zonder resultaat. We zullen het opnieuw meenemen, en ook hier geldt, hoe meer bewoners het meldden ….. misschien helpt het.

-          Vanuit de zaal wordt gevraagd of meer bewoners/scholieren het vaker ervaren dat de bussen van Arriva soms de halte voorbij rijden. Hier klinkt behoorlijk veel erkenning….. Dorpsbelang zal contact opnemen met Arriva hierover.

12.        Pauze

13.       Na de pauze neemt onze gastspreker Tjeerd  de Vries  namens Brandweer Fryslân   

     Het  woord voor een informatieve lezing over brandveiligheid.

 

14.       De voorzitter bedankt de spreker over dit interessante onderwerp en bedankt alle

     Aanwezigen voor hun belangstelling en komst naar de jaarvergadering van

    Dorpsbelang Nijland.                        .