Toanielselskip Nylân

Koarnlearne 39
8771 LC Nijland
0515569566
Verdere informatie: 

Toanielselskip Nylân

Bestjoer:

Adres: Koarnleane 39

             8771LC Nijlân

             0515-569566

Foarsitter: Piet v/d Wal  06-21838866

Skriuwster: Wian Visser 06-39331534

Ponghâlder: Tobi Wielstra