Pastorij Tek Foar Ferb 1937 Plattegroun 1 E Ferdj 0