binnenkort nieuwe speeltoestellen in de speeltuinen

 

Achte bestjoeren,

Yn desimber 2011 is der fan it kearnefûns út jild beskikber steld foar de oanskaf fan nije boarterstastellen

op ferskate plakken yn de gemeente, sa ek yn jimme doarp. 

Foar jimme ynformaasje diel ik mei dat ik trochkrigen ha dat it aldergrutste part fan dit nije spul yn maart pleatst wurdt;   dit iis en waar tsjinjend fansels. As der noch froast komt of as it alle dagen kattestutten reint, wurdt it pleatsen yn tiid opskood, mar it sit der dus oan te kommen. 

ter kennisgeving aangenomen

dorpsbelang nijland