Jaarverslag Dorpsbelangen Nijland april 2019 - april 2020

Jaarverslag 2019 Dorpsbelang Nijland

 

De ledenvergadering van 2019 vond plaats op woensdag 27 maart in De Mande. De opkomst was goed met ongeveer 30 aanwezige dorpsgenoten.

Bestuurslid Ruben van Koningveld neemt na 4 jaar afscheid van ons bestuur. Wij bedanken hem voor zijn inzet voor dorpsbelangen Nijland.

Reinder Stolte is bereid gevonden zitting te nemen als nieuw bestuurslid.

Chris van der burg wil nog 1 jaar extra als bestuurslid van dorpsbelangen aanblijven.

 Na de officiële agenda punten is de heer Van der Kooij van de Brandweer onze gastspreker. Hij vertelt het een en ander over brandpreventie en wat te doen tijdens een brand.

 

Dorpsbelang heeft in maart 2019 een duurzaamheidsavond in samenwerking met Buurkracht georganiseerd. Hierbij werden verschillende partijen uitgenodigd die o.a. over muurisolatie, zonnepanelen en dubbele beglazen uitleg gaven. De avond werd boven verwachting goed bezocht door onze dorpsbewoners.

Door wijzigingen in de organisatie, vervalt de aanbieding om met warmte lekmeter te ontdekken waar bewoners hun woning nog beter te kunnen isoleren helaas.. Op dit moment hebben we nog geen andere organisatie bereid gevonden dit over te nemen.

De jaarlijkse himmeldei vond weer plaats op 4 april in samenwerking met basisschool de Earste Trimen. Wederom was het een leuke dag met de kinderen.

Na de 4 mei herdenking van 2019 is er overleg geweest met de Oranjevereniging, stichting Paladura (de basisschool Earste Trimen) over de toekomstige herdenkingen. Daarna is er overleg geweest met de dorpsbelangen Folsgare, Ysbrechtum en de stichting Paladura met betrekking tot het organiseren van de 4 mei herdenking bij De Hoanne. We hebben een oproep gedaan in het Nijslan voor enthousiastelingen om mee te helpen in organisatie. Er zijn aanmeldingen gekomen, en zij zullen in de vorm van een nieuwe werkgroep deze taak op zich nemen.

Dorpsbelang heeft in mei 2019 een nieuwe serie dorpsvlaggen laten bedrukken. De groen met witte vlag met de ossen erop zijn een prachtig gezicht in ons dorp.

De bordjes rondom de Jister en het bedrijventerein zijn door dorpsbelang weer kloppend gemaakt.

Dorpsbelang neemt een neutraal standpunt in m.b.t. glasvezel.

Met betrekking tot het ondernemersfonds neemt dorpsbelang het besluit om geen kerngebied te worden, dit houdt in dat ondernemers in de kern van Nijland via retributie de opslag voor het ondernemersfonds terug kunnen vragen.

Voorafgaande aan het halfjaarlijks overleg met de wethouder is de burgemeester op kennismakingsbezoek in Nijland geweest. Met een aantal leden van dorpsbelang heeft zij een wandeling door ons dorp gemaakt. Aansluitend kreeg zij een lunch aangeboden in de Herberch. In een open en eerlijk gesprek hebben we met elkaar  de kansen en de bedreigingen voor ons dorp besproken.

 Het jaarlijkse wethoudersoverleg vindt dit jaar iets anders plaats. Door ziekte van de wethouder vindt in mei wel een overleg met de dorpencoordinator plaats, maar wordt het overleg met de wethouder doorgeschoven naar het najaar.

 In oktober 2019, komt de wethouder ter plaatse op de Tramstrjitte op uitnodiging van dorpsbelang en bewoners,  aangaande de overlast van het zware en snelle verkeer.  Er is toen afgesproken om twee keer snelheidsmetingen te laten plaatsvinden. Er zijn in november metingen verricht. Deze informatie is samengevat op de website van dorpsbelang (www. nijland-online.nl) gepubliceerd. Voorjaar 2020 zal er een tweede meting plaatsvinden.

In februari 2020 is er het tweede overleg geweest met wethouder de Man (VVD) en dorpencoördinator dhr. Bouma (toen officieel met pensioen) en met diens opvolger mevr Kamsma.
In het overleg zijn aan de orde gekomen: bereikbaarheid van de gemeente (voor bewoners met het digitale meldsysteem en ook dorpsbelang); de toekomst voor Nijland qua vernieuwing van de woningvoorraad, de onderhoudsplanning van het openbaar groen, leefbaarheid, duurzaamheid en fietspad richting Folsgare.

In een overleg tussen de gemeente, de dorpsbelangen Folsgare en Nijland is het fietspad Folsgare is in de planning meegenomen. Er zijn tekeningen gemaakt en de uitwerking hiervan volgt nog door de stuurgroep.

Vanuit dorpsbelang is een bestuurslid toegetreden in de werkgroep “schoolplein Nijland”.          Er is door een aantal ouders een werkgroep opgericht om het schoolplein een opknap beurt te geven. Er wordt momenteel gewerkt aan een ontwerp.

 Vanuit de speeltuin vereniging van de Singel, (na opheffing) is er geld in beheer bij dorpsbelang gegeven. Dit mag door dorpsbelang worden uitgegeven, mits het aan kinderen opnieuw kan worden besteed. Dorpsbelang heeft een substantieel bedrag aan de werkgroep geschonken, zodat het opnieuw voor alle kinderen in het dorp kan worden besteed.

Vanuit dorpsbelang is een bestuurslid toegetreden in de werkgroep van de De Mande om een profiel op te stellen voor de nieuwe beheerder/uitbater.

In november hebben we ons als dorpsbelang laten informeren door een gastspreker over de postcoderoos. Dat gaat over het mogelijk maken van stroomopwekking via zonnepanelen waaraan mensen mee kunnen doen die binnen een straal van een bepaalde postcode wonen.   Als bestuur vinden we het belangrijk om ons allemaal hierin te laten voorlichten.  

Twee bestuursleden zijn naar de bijeenkomst veilige fietsverbinding A7 geweest. De projectleider had een viertal mogelijkheden op papier staan die volgens hun de beste mogelijkheid zijn. Daar hebben we samen met dorpsbelang Folsgare nog een aantal kleine opmerkingen bijgeplaatst. De opties worden in boekvorm aangeboden aan de gemeenteraad die er over zal moeten beslissen.

Zaterdag 23 november kwam Sinterklaas in een zijspan aan in Nijland, om ons een bezoek te brengen. We  kijken terug op een zeer geslaagde middag.

In de maand januari is bij de bestuursvergadering een gastspreker geweest van doarpswurk. Hij heeft ons uitgelegd wat doarpswurk doet en voor ons kan doen. Als dorpsbelang hopen wij daar de vruchten van te plukken als we gaan werken aan de nieuwe dorpsvisie voor 2022.

De maand februari is het tijd geweest om weer overleg te hebben met de wethouder. Daarnaast zijn we druk bezig geweest de jaarvergadering voor te bereiden. Naar nieuwe bestuursleden wordt gezocht. (onze penningmeester Chris heeft aangegeven na een extra jaar in het bestuur te hebben gezeten te willen stoppen)

Ook zijn we ons aan het voorbereiden op het jaar 2021. In dit jaar bestaat dorpsbelangen 100 jaar en willen we graag het jubileum vieren.

Vanuit  de op te heffen Stichting FNW (in het dorp beter bekend als de Groene kruis gelden) zal een donatie worden gedaan in de kas van dorpsbelangen, opdat de gelden ten goede blijven komen aan waar ze vandaan kwamen.

Mede door dit verslag hopen wij u op de hoogte te brengen van waar wij als dorpsbelang het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest.

Vanwege de Corona crisis heeft het bestuur besloten de jaarvergadering uit te stellen. Omdat we vooraf aan de vergadering de contributie innen, hebben we ook besloten de inning van de contributie tot die tijd uit te stellen.

Karel Lever,

Voorzitter Dorpsbelangen Nijland