Ledenvergadering Dorpsbelangen 9 september

       UITNODIGING LEDENVERGADERING DORPSBELANG NIJLAND

 

Datum:       Donderdag 9 september 2021

 Aanvang:  20.00 uur in M.F.C. De Mande

Agenda:

 1. Opening
 2. Nijlanner doarpsliet: couplet 1 en 5
 3. Mededelingen
 4. Notulen ledenvergadering 27 maart 2019
 5. Jaarverslag  2020 secretaris
 6. Jaarverslag 2020 penningmeester
 7. Verslag kascommissie. Commissieleden zijn :  Johannes bakker en Hans Eppinga
 8. Benoeming nieuw kascommissielid
 9. Samenstelling bestuur en werkwijze.

Aftredend en niet herkiesbaar: Chris van der Burg en Shanna Stegeman

Toetreding Bert Tolsma en Reinder Stolte

 1. Rondvraag
 2. Pauze
 3. Project woningbouw Nijland
 4. Sluiting

 

U bent van harte welkom en uw aanwezigheid wordt zeer gewaardeerd, maar blijf thuis als u last hebt van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.

 

Namens het bestuur,

 

Karel Lever          :Voorzitter

Shanna Stegeman  : Secretaris

Chris van de Burg : Penningmeester

Arjen Bakker         : Algemeen lid

Reinder Stolte       : Algemeen lid

Mariët Lenes         : Notulist

 

 

 dorpsbelangnijland@gmail.com