Notulen ledenvergadering 9 april 2013

                         Vereniging van Dorpsbelang

Notulen  ledenvergadering d.d. 9 april  2013

Aantal aanwezigen: 31 inclusief genodigden. Aanwezige genodigden: Tom Onderwater (Gem. SWF), Ruurd Abma (Gemeentebelangen), mevr. Bergstra (FNP), Mevr.Attema (CDA), hr.Bandstra (VVD) en de hr. v.d.POL (Christenunie), Sofie Krol ( woordvoerster namens Elkien) en Henk Louwsma ( weerman en gastspreker).

1.      Voorzitter Wilma Rabe opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom, met name worden daarbij de genodigden van de gemeente, politieke partijen en gastsprekers genoemd. 

2.       Traditiegetrouw wordt het Nijlanner doarpsliet staande gezongen en dit jaar de coupletten 1 en 3.

3.      Notulen van de vergadering van 3 april 2012: deze stonden op de website , niet voor iedereen makkelijk te vinden. Maar op het voorstel om ze voor te lezen wordt ontkennend gereageerd. Er zijn geen op- of aanmerkingen, dus kunnen ze worden goedgekeurd.                                                  

4.      Jaarverslag over 2013: deze worden voorgelezen door de secretaresse Tryntsje Tolsma. Ook hierover zijn geen vragen en opmerkingen. De voorzitter bedankt Tryntsje voor haar inzet.

5.      Mededelingen:  de voorzitter vermeldt het plaatsen van diverse banken, ééntje kan nog worden geplaatst, maar waar wordt nog overlegd. Er komt een z.g. “koningslinde”, die we door de gemeente SWF krijgen aangeboden. Mogelijke locatie is het natuurpark de Nijlannerhim. Wanneer precies en hoe is op dit moment nog niet bekend. Het jaarverslag van de Nijlannerhim ligt ter inzage op de bestuurstafel.

6.      Woningbouw in Nijland: mevr. Sofia Krol is bereid gevonden om namens Elkien een toelichting te geven op de toekomstige plannen m.b.t. hun woningbeleid.  Sofia  leidt haar verhaal in met de constatering, dat  zij al eerder in Nijland geweest is met het project “leefbaarheid”, maar helaas heeft de huidige situatie het verleden ingehaald. Als vervelend feit constateert ze met ons, dat er een totaalbedrag van 4 miljard , waarvan 9 miljoen door Elkien,  gestort moet worden in de “staatskas”, dit is een regeringsafspraak. Voor Elkien betekent dat: niet  of nauwelijks nog investeren in nieuwbouwaktiviteiten. Voor Nijland betekent dat: geen nieuwbouw aan de Roordastrjitte,  juist daar waren al vergevorderde plannen en zelfs akties ondernomen.

Vraag: Worden de 8 woningen nu gesloopt?

Sofia: Ze worden in ieder geval niet door Elkien gerenoveerd.

Vraag: zijn er dan mogelijkheden voor particuliere bouw?

Sofia: Iedereen wordt uitgenodigd om met goede en uitvoerbare ideeën te komen en Elkien wil daar waar mogelijk helpen met de uitvoering daarvan.

Vraag: eigenlijk een oproep aan Elkien om waakzaam te zijn, dat het nu niet verkrot, liever tegen een lege kale vlakte kijken, dan tegen een verpauperde buurt.

Vraag: en wat gebeurt er dan met de laatste huidige bewoner?

Sofia: deze bewoner is op de hoogte, hij zal moeten vertrekken, verdere mededelingen i.v.m. privésfeer worden niet gedaan.

Vraag: en wat doet de gemeente?

Sofia: ook daar is geen geld beschikbaar, dus de gemeente kijkt en hoort toe.

Vraag: Kan het geheel niet worden teruggedraaid en vervolgens weer verhuren aan jonge bewoners?

Sofia: Wat wil het dorp? Initiatieven zijn welkom, maar let wel: het zijn verouderde woningen, die ook oud blijven. Je zult er goed over na moeten denken wat je er in de toekomst mee wilt, dus ook op langere termijn.

Nadat de vragen gesteld en zo goed mogelijk beantwoord zijn, sluit Sofia haar verhaal af. De voorzitter bedankt Sofia dat ze namens Elkien met een eerlijk en duidelijk verhaal ons heeft willen bezoeken. Op een opmerking dat het wellicht verstandig is een speciale werkgroep voor dit thema in het leven te roepen geeft Sofia aan, dat zij als Elkien zeker hulp willen bieden. Dorpsbelang zal op korte termijn hiervoor het initiatief nemen en zorgdragen, dat het niet op de lange baan wordt geschoven.                                       

7.      Jaarverslag van onze penningmeester Jurjen Tjalsma: nadat de financiële overzichten van 2012 zijn uitgedeeld loopt Jurjen ter verduidelijking de cijfers met ons door. Naar aanleiding daarvan wordt de opmerking gemaakt of het wel zo logisch is, dat Dorpsbelang een vereniging (Jeu de boules) financieel ondersteunt. Op de vraag of er inmiddels een veegmachine voor het ijs is aangeschaft wordt bevestigend geantwoord. Dit gaat overigens niet via Dorpsbelang, maar via een aparte commissie.

8.      Verslag kascommissie. Tjitske Meesters voert hierover mede namens Susan Ten Kate het woord. De boeken zijn gecontroleerd en in orde bevonden, zodat de penningmeester decharge kan worden verleend. De voorzitter bedankt de kascommissie en de penningmeester voor hun gedane werk.

9.      Zoals gebruikelijk treedt het langstzittende kascommissielid af, dus Susan. Truus Steenbruggen biedt zich aan voor volgend jaar, waarvoor dank.

10.  Bestuursverkiezing: de voorzitter spreekt van geluk , dat Jurjen Tjalsma en Tryntsje Tolsma, hoewel ze aftredend zijn toch nog weer voor een periode mee willen draaien. Zelf treedt ze wel af. Vervolgens krijgt Jurjen het woord en bedankt Wilma voor al haar inzet. Wilma heeft zich steeds bereid getoond haar kennis en kunde in te zetten voor Dorpsbelang. Jurjen memoreert aan haar carrière binnen ons bestuur: algemeen lid, secretaresse en voorzitter. Als bijzonderheid wordt haar kennis van verkeersveilighied en het maken van websites genoemd, daar heeft Dorpsbelang dan ook ten volle van geprofiteerd. Als afsluiting krijgt Wilma een welgemeend applaus en een presentje. Een nieuw bestuurslid is gevonden in de hoedanigheid van Anneke Kappeyne-Galama, haar bereidheid wordt met applaus ontvangen.

11.  Rondvraag:

Vraag: In de Tramstrjitte is het m.b.t. trillingen nog steeds een grote ellende

Voorzitter: middels onze contacten met de gemeente zullen we dit nogmaals onder de aandacht brengen, ook in juni met het gemeentelijk overleg zal het op de agenda worden geplaatst.

Vraag: de “koningslinde” had ik liever op een wat centralere plaats in het dorp, kan dat niet?

Voorzitter: we hebben in het dorp niet een andere echt geschikte plek gevonden, in het park daarentegen wel.

Vraag: komt er nu een 60 km zone van Bolsward naar Nijland of niet?

Voorzitter: er is nog overleg met de gemeente, maar waarschijnlijk wel.

Vraag/opmerking: er zijn nog steeds loslopende honden in het park op plaatsen waar dat niet mag.

Voorzitter: wij zullen het doorgeven aan het bestuur van de Nijlannerhim.

Vraag/opmerking: er liggen bootjes in de vaart bij de kerk die de mooie dorpskern aantasten op aanblik. Kan daar wat aan worden gedaan?

Voorzitter: we zullen het doorgeven aan de kerkrentmeesters.

12.  Pauze.

13.  Bedankjes worden uitgesproken voor de heren Gerbrandij en Huijsmans en mevr. Kanselaar voor hun aandeel in het leegmaken van vuilnisbakken in hun buurt. Als waardering wordt een bloemetje uitgereikt en applaus bevestigt  deze waardering. Vervolgens wordt het woord gegeven aan Henk Louwsma, oud-meteoroloog van de vliegbasis Leeuwarden.Henk stelt zich voor als weerman, hetgeen ook iets makkelijker is uit te spreken. Weerman zijn voor een vliegbasis is toch nog iets anders dan een weersvoorspelling maken voor op de grond maakt Henk ons duidelijk. Een piloot moet meer en nauwkeuriger gegevens hebben, als voorbeeld noemt  Henk de voorspelling van ijsafzetting op het toestel en het belang dit te voorkomen. Ook z.g. valwinden lijken voor een vliegtuig geen pretje. Met aardige plaatjes neemt Henk ons mee naar allerlei apparatuur in de weerkamer, waar alle gegevens bij elkaar komen. Waar vroeger veel handwerk in de vorm van o.a. tekenen van weerkaarten aan de orde  was, is met de huidige digitale technieken dit verleden tijd. Met minder mensen kan dan ook meer worden gedaan. Ook is de nauwkeurigheid in het voorspellen toegenomen, bij de 24-uursvoorspelling wordt 85% gescoord.

Henk herinnert ons  aan de weermannen Pelleboer en de Jong, pioniers op het gebied van weermaken, zoals we die nu kennen. Als hulpmiddel voor de huidige voorspellingen wordt gebruikgemaakt van weersatelieten die op een afstand van liefst 36000 km van de aarde door het luchtruim scheren, totaal 6 stuks. ´´ Onze´´ satelliet zweeft boven Afrika en stuurt elk kwartier een foto t.b.v. de weersverwachting. Verder wordt gebruik gemaakt van radar, de bekende buienradar maakt daar gebruik van, maar vanwege de grilligheid van het weer lijkt de betrouwbaarheid op korte termijnvoorspelling niet erg groot, zeker niet in de zomertijd. Enkele zekerheden m.b.t. het weer: als het regent in mei, is de aprilmaand voorbij. En morgenrood brengt water in de sloot of was het nu avondrood, ach het blijkt eigenlijk niet uit te maken, in  ongeveer 50 procent lijkt het te kloppen. Henk eindigt met de weersvoorspelling voor morgen, het gaat niet vriezen en niet dooien, dat lijkt duidelijk.De luisteraars worden bedankt voor hun aandacht en Henk ontvangt applaus voor zijn boeiende verhaal.

14. Sluiting: de voorzitter bedankt Henk voor zijn betoog. Tenslotte wordt iedereen bedankt voor het aanwezig zijn en voor de inbreng, een wel thuis wordt gewenst en voor degene, die nog even wil napraten is er de gelegenheid dit te doen.

                  Notulist: Jan Lammersen