Aaipop

It grutste Frysktalich festival fan de wrâld
Hottingawei 29
8771 SR Nijlân
ynfo@aaipop.nl
051556932
Verdere informatie: 

Aaipop - It grutste Frysktalich festival fan de wrâld

Alle peaskemoandei`s om 14.00 oere, mear ynfo op www.aaipop.nl

 

Nieuws bij dorpsvoorziening

 

 

 

Friestalig festival Aaipop komt bij de mensen thuis.