Al het nieuws uit Nijland!

Notulen ledenvergadering Dorpsbelang Nijland

Woensdag 27 maart 2019

De Mande Nijland

 

1.      Opening

Voorzitter Karel Lever heet iedereen welkom. In het bijzonder de aanwezigen namens de politieke partijen, dhr. Bertus Walsma  (gemeente belangen),  Corrie Bergstra (F.N.P),  en dhr. Bauke Dam (C.D.A.).

 

Vergadering bestuur Dorpsbelang 13 mei 2019 met o.a. voorbereiden jaarlijks overleg met onze wethouder.

Terra Nova is na bijna 25 jaar per 01-01-2019 niet meer actief als gospelkoor. De naam blijft nog wel bestaan en als er voldoende animo is, wordt het koor weer actief.

Op zaterdag 2 juli gaan de deuren van heel veel kerken in Friesland weer open. Een aantal daarvan laten u exposities zien van kunstenaars, plaatselijke ambachten of geven u informatie over een stukje plaatselijke historie.Ook de Nicolaaskerk  van Nijland opent weer de deuren op zaterdag. Dit wordt mogelijk gemaakt door een groep vrijwilligers die u iets kunnen vertellen over de kerk en/of omgeving. Vaak vinden er bijzondere ontmoetingen plaats en is er gelegenheid voor een praatje bij een kopje koffie of thee. Nieuw dit jaar zijn de orgelmiddagen.

Op 20 april 2016 is de jaarvergadering van de Vereniging van Dorpsbelangen geweest. In het bijgaande document kunt u de notulen nalezen.

 

De afvalkalender voor 2016 is alleen beschikbaar via de Sudwestfryslan app of via www.sudwestfryslan.nl. Er is geen papieren versie meer beschikbaar!

Op vrijdag 18 september a.s. start het nieuwe klaverjasseizoen weer in de Mande. Aanvang is 20.00 uur. Voor inlichtingen kunt u terecht bij Appie Veenstra tel. 569225 of bij Harry Bonnema tel. 569271

Data waarop u kunt klaverjassen in de Mande zijn: vrijdag 18 september, vrijdag 9 oktober, vrijdag 30 oktober, vrijdag 20 november, vrijdag 18 december, vrijdag 15 januari, vrijdag 29 januari, vrijdag 19 februari,vrijdag 11 maart en vrijdag 1 april. 

Dat niet alleen de vlag uit de lucht was maar ook de site van Nijland was u vast al opgevallen. De storing bij de site is inmiddels weer opgelost en tips voor de site kunt u mailen naar dorpsbelangnijland@gmail.com

Verslag van de ledenvergadering van de vereniging van Dorpsbelangen Nijland,

op woensdag 22 april 2015 in de Mande.

1. Iets na 20 uur opende onze voorzitter Ewan Boonstra de vergadering, en heet een ieder welkom.

Aanwezig namens de FNP: mw Tj. Meesters.

Met kennisgeving afwezig:  Mw B Miedema (VVD), Mw U Attema (CDA), ds H. de Waal,  dhrTh.Bouma onze dorpen coördinator, mw Ch Manten onze wijkagente en dhr. Ch. v d Burg.

2. We zingen het 1e en 5e couplet van het Nijlander dorps lied.

NIJLAND – De zes nieuwe woningen aan de Roordastrjitte in Nijland zijn opgeleverd. De woningen zijn gebouwd Dijkstra Draaisma.