Ledenvergadering Dorpsbelang Nijland

       UITNODIGING LEDENVERGADERING DORPSBELANG NIJLAND

 

Datum:       Dinsdag 18 April 2023

 Aanvang:  20.00 uur in M.F.C. De Mande

Agenda:

1.       Opening

2.       Nijlânner doarpsliet: couplet 1 en 5

3.       Mededelingen

4.       Notulen ledenvergadering 7 April 2022

5.       Jaarverslag 2022 secretaris

6.       Jaarverslag 2022 penningmeester

7.       Verslag kascommissie. Commissieleden zijn :  Cor Kooistra en Johannes Breeuwsma

8.       Benoeming nieuw kascommissielid

9.       Samenstelling bestuur en werkwijze.

Aftredend en niet herkiesbaar: Arjen Bakker

10.    Toelichting werkgroep

11.    Rondvraag

12.    Pauze

13.    Toelichting Sociaal Collectief; “ouder worden in Nijland” door Trees en Marich Flapper

14.    Sluiting

 

 U bent van harte welkom en uw aanwezigheid wordt zeer gewaardeerd!  

 

Namens het bestuur,

 

Karel Lever          :Voorzitter

Arjen Bakker        : Secretaris

Bert Tolsma          : Penningmeester

Anneke Kooijstra  : Algemeen lid

Jannie Tromp        : Algemeen lid

Arjen Bakker        : Notulist

 

 

 dorpsbelangnijland@gmail.com