Uitnodiging ledenvergadering Dorpsbelangen Nijland

 

 

       UITNODIGING LEDENVERGADERING DORPSBELANG NIJLAND

 

 

 

Datum:       Woensdag 29 mei 2024

 

 Aanvang:  20.00 uur in M.F.C. De Mande

 

Agenda:

 

1.       Opening

 

2.       Nijlânner doarpsliet: couplet 1 en 2

 

3.       Mededelingen

 

4.       Notulen ledenvergadering 18 April 2023 (staan op de website: nijland-online.nl)

 

5.       Jaarverslag 2023secretaris

 

6.       Jaarverslag 2023 penningmeester

 

7.       Verslag kascommissie. Sikke Beukens Cor Kooistra

 

8.       Benoeming nieuw kascommissielid

 

9.       Samenstelling bestuur en werkwijze.

 

10.    Rondvraag

 

11.    Pauze

 

12.    Toelichting werkgroep Nijland 750

 

13.    Sluiting

 

 

 

 U bent van harte welkom en uw aanwezigheid wordt zeer gewaardeerd!  

 

 

 

Namens het bestuur,

 

 

 

Bert Tolsma          : vice Voorzitter

 

Jannie Tromp       : a.i. Secretaris

 

Bert Tolsma          : Penningmeester

 

Anneke Kooijstra  : Algemeen lid

 

Karel Lever          : Algemeen lid

 

 

 

Vacature:    kandidaatstellen is gewenst 24u voor de vergadering

 

 

 

 

 

 dorpsbelangnijland@gmail.com