Vereniging van Dorpsbelangen Nijland

secretaris: Koarnleane 22
8771 LA Nijland
dorpsbelangnijland@gmail.com
0515
Verdere informatie: 

Dorpsbelang houdt zich bezig met het belang van het dorp.

 

Nieuws bij dorpsvoorziening

De provincie heeft geld beschikbaar gesteld voor het mogelijk maken van sport(activiteiten). Bij monde van Gedeputeerde De Rouwe: “In deze gekke tijd ligt alles stil: er is geen competitie en  sportevenementen zijn afgelast. Terwijl het Friese bloed van jongs af aan kolkt van de zin om te sporten. We nodigen sportverenigingen uit om activiteiten voor alle kinderen te organiseren: laat ze fierljeppen, kaatsen, noem maar op. Zo komen we de zomer sportief en met ‘nocht en wille’ door!”

De gemeente SWF vraagt informatie via een enquete op over Bolsward Oost. Omdat deze nieuwbouw wijk voor ons dorp ook van invloed kan zijn plaatsen we de link naar de enquete van de gemeente SWF. Deze enguete staat open tot 5 juli 2020.We plaatsen deze enquete niet omdat wij niet kunnen en mogen uitbreiden, maar wel om te laten zien wat de denklijnen van de gemeente zijn.

Ga naar de enquete:https://www.woneninsudwestfryslan.nl/Beheer/Formulierenmodule/1681644.aspx

De eerste weken van juni 2020 worden er aan de Tramstrjitte verkeersmetingen gehouden vanwege de schade ontstaan aan woningen van de Tramstrjitte. Sinds jaar en dag hebben de bewoners van de Tramstrjitte last van verkeershinder welke schade veroorzaakt aan woningen. Najaar 2019 zijn de eerste metingen gehouden en volgens afspraak worden nu opnieuw verkeersmetingen gehouden. Helaas zijn de metingen alleen op het aantal voertuigen en op de snelheid daarvan.

DMF heeft het volgende bericht gedeeld op 6 juni 2020:

Iedereen die de gemeentelijke politiek heeft gevolgd weet ook dat de FNP geprobeerd heeft glasvezel als noodzakelijke nutsvoorziening te bestempelen. Echter, de raad heeft anders besloten. Na de laatste campagneweek hebben wij onderstaande app (zie bijlage) ontvangen en delen het toch mee. Meer informatie is te vinden op: https://glasvezelvoorfryslan.nl/

 

In april hebben wij de link van de enquête op onze website geplaatst om ook de ideeën voor de toekomst vanuit ons dorp in de uitslag van de enquête te krijgen. De uitslag is bekend en zal voor de politiek en de maatschappelijke organisaties een bouwsteen zijn. Meer informatie is te lezen via deze link:

https://www.fryslan.frl/home/nieuws_3166/item/meerderheid-friezen-betrok...

Als dorpsbelang zoeken we mee naar wegen om aan middelen te komen om ideeën die het leven in ons dorp nog mooier en beter maken, waar te kunnen maken. Zo berichtten we in april over een provinciale subsidieregeling. Deze is nu beëindigd.

De gemeente SWF heeft ook een subsidie regeling om de leefbaarheid te stimuleren. Voor meer informatie daarover kan je naar:

https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/subsidies/#1542536779961-ff10a9f2-3cc3

 

Beste Nijlanders actief binnen een vereniging,

voorzichtig komt Nederland weer in beweging onder de Lockdown vandaan. Daarom de herhaling van de oproep welke ook in It Nyslân heeft gestaan.

 

Wil je meespelen / zingen om 10 uur?

Download je muziek hier: https://www.concertgebouworkest.nl/nl/doe-mee-met-wilhelmus2020-op-konin...

Toast je ook mee om 16u?

https://www.nationaletoost.nl/

Als dorpsbelang proberen we iedereen ook op de hoogte te houden van schone(ere) energie. In Fryslân is er een nieuw intiatief waarbij overheden, bedrijven en inwoners, energie coöperaties met elkaar samen werken aan de energietransitie (verandering).

Voor meer informatie en ook de plaats om jouw invloed te laten gelden ga naar:

https://www.resfryslan.frl/kies-voor-jelte/

Als belangstelling hebt, doe dit voor 3 mei 2020.

Karel Lever,

Dorpsbelangen Nijand

 

Jaarverslag 2019 Dorpsbelang Nijland

 

De ledenvergadering van 2019 vond plaats op woensdag 27 maart in De Mande. De opkomst was goed met ongeveer 30 aanwezige dorpsgenoten.

Bestuurslid Ruben van Koningveld neemt na 4 jaar afscheid van ons bestuur. Wij bedanken hem voor zijn inzet voor dorpsbelangen Nijland.

Reinder Stolte is bereid gevonden zitting te nemen als nieuw bestuurslid.

De provincie Fryslân stelt extra geld beschikbaar in deze crisistijd om de leefbaarheid te vergroten. Vooral de kleine initiatieven om het de leefbaarheid te vergroten worden bekeken. Voor meer informatie:

https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/iepen-mienskipsfuns_41489/

Wie weet kan je met behulp van de provincie jouw ideeën waarmaken.

Karel Lever

 

 

Op 24 februari is er een overleg geweest tussen Dorpsbelang en wethouder De Man en onze dorpscoördinator Theo Bouma, die zelfs na zijn formele afscheid vorige week, toch aanschoof en onze nieuwe dorpscoördinator Jildou Kamsma. We hebben gesproken over de krimp in onze gemeente en dat ook Nijland daar mee te maken gaat krijgen. Dat heeft gevolgen voor de leefbaarheid. Het verenigingsleven kwam uitgebreid aan bod en wij allen in het dorp zijn de mensen die de verenigingen levend kunnen houden. Woningbehoefte en woningbouw zijn een jaarlijks terugkerend thema.

Voorjaar 2019 hebben wij samen met Buurkracht een informatieavond gehouden in De Mande over onder andere energiebesparing met behulp van dubbelglas, isoleren van kruipruimten en het checken van woningen op warmte lekken. De eerste twee onderwerpen zijn door de meewerkende bedrijven uitgevoerd. Echter, we zaten toen al te laat in het jaar voor de warmte meter. Met ingang van januari 2020 werkt onze contactpersoon niet meer bij Buurkracht. Buurkracht zelf reageert niet op ons verzoek om de toezegging van voorjaar 2019 te realiseren.

Najaar 2019 hebben bewoners van de Tramstrjitte samen met Dorpsbelang een overleg gehad met de wethouder en ambtenaren van de gemeente SWF. De aanleiding is, dat de huizen aan de Tramstrjitte af en toe staan te schudden op hun grondvesten. Een reden van deze trillingen zou kunnen zijn het snelle verkeer door de straat. De gmeente heeft snelheidsmetingen gehouden van 5 tot 20 november 2019. Dagelijks komen er bijna 1400 voertuigen door de straat. De snelheid is gemiddeld het laagst tussen 8 en 9 uur, namelijk 32 km/u.

Overgenomen bericht:

Best dorpsbelang van Nijland

De allerhoogste tijd voor een update. Dat vinden alle bewoners. Dat vinden wij natuurlijk ook! De hele Mienskip op glas. Dit was en is onze wens. We hadden meer tijd nodig om alle scenario’s in kaart te brengen, met als uitgangspunt aanleg toch mogelijk te maken.

Om 13.15u. stond Excelsior klaar voor De Mande om te beginnen met de intochtsmars voor Sinterklaas. Een kwartiertje later liep een grote stoet jonge en oudere jeugd richting Koarnleane om traditie getrouw vanaf de brug te kijken of de Pakjesboot al in zicht kwam. Maar, alles wat er kwam.. geen pakjesboot. Wel een moderne bakfiets met Pieten. Er ontstond wat onrust toen de Pieten zeiden dat Sinterklaas per trein zou komen.. Amper uitgesproken kwam er in de verte een motor met zijspan, met Sinterklaas in de bak. Alleen reed Motorpiet rechtdoor... De jeugd er achteraan rennend.

Sinds een kleine week liggen er op de Tramstrjitte op twee plaatsen kabels over de weg. Deze kabels tellen het aantal voertuigen en geven een inschatting van de gereden snelheid. Naar aanleiding van het werkbezoek van de wethouder worden aan de Tramstrjitte deze verkeerstellingen gehouden. Want wat is het effect van het verkeer op het trillen van de grond, bodem? Is er een verband tussen de snelheid, aantal en gewicht van de voertuigen door de Tramstrjitte op het trillen van de woningen en het ontstaan van scheuren in de muren? Meten is weten.

In week 44 kwamen Dorpsbelang Folsgare, Dorpsbelangen Nijland, bureau Royal Haskoning, ambtelijke ondersteuning van de gemeente SWF en de politie bijelkaar om te kijken of de situatie bij het viaduct van Nijland veiliger kan. Officieel is dit stuk Hottingawei - Tsjaerddyk een 80 km per uur weg! Daarover raast het verkeer soms ook met deze snelheid tussen fietsers en voetgangers. Vooral sinds kinderen vanuit Folsgare naar Nijland op school gaan zijn beide dorpsbelangen, los van elkaar, bezig geweest om de gemeente zo ver te krijgen om de zwakke verkeersdeelnemers beter te beschermen.

28 oktober 2019. Op verzoek van Dorpsbelangen is wethouder De Man met onze dorpencoördinator dhr. Bouma met ambtelijke ondersteuning op werkbezoek geweest in de Tramstrjitte. Een afvaardiging van bewoners van de Tramstrjitte gaven aan ze overlast van het verkeer door de Tramstrjitte ervaren. Huizen trillen, muren scheuren. Het verkeer is drukker en zwaarder geworden. Dat, met een vaak vermoedelijk te hoge snelheid, leidt tot de problemen voor de bewoners. Er is afgesproken dat er verkeersmetingen worden gehouden in de Tramstrjitte op twee perioden het komende half jaar.

Zaterdag 23 november 2019 om 13.30 uur komt Sinterklaas in Nijland.

Hoe zal hij dit jaar Nijland bezoeken????

Komt allen! 13.30 uur bij De Mande.

Na een rondje door het dorp met Sinterklaas, is er voor de jongste kinderen een programma in de Mande. Voor de oudere kinderen (vanaf groep 5) draait er een leuke sinterklaasfilm in de Pallet. Met natuurlijk wat lekkers erbij!

De website van Dorpsbelang Nijland zoekt meer informatie om te publiceren. Het bestuur van Dorpsbelang vindt dat de website beter kan functioneren. Daarbij hebben we natuurlijk de hulp nodig van iedereen die wat te delen heeft qua activiteit. Stuur je informatie naar: dorpsbelangnijland@gmail.com

Karel Lever

 

Op 1 oktober wordt de uitslag bekend gemaakt of Nijland in aanmerking komt voor glasvezel. De afgelopen week is er een flyer bezorgd waarin dit ook wordt uitgelegd. Meer info via: https://glasvezelvoorsudwestfryslan.nl/#services

Karel Lever

Dinsdagavond was er een tweede voorlichtingsronde over glasvezelaanleg in Nijland. De aanwezige dorpsgenoten hebben informatie gekregen en veel zijn gemotiveerd geraakt en een aanvraag ingediend bij een provider. Vanuit de aanwezige dorpsgenoten is een beroep gedaan om als dorpsbelang aandacht te blijven schenken aan de mogelijkheid om aansluiting te houden met de digitale snelweg. De stand van zaken is op 19 september, dat er nog 63 adressen nodig zijn om glasvezel mogelijk te maken in Nijland. Dat vraagt om een stevige eindsprint als wij als dorp glasvezel willen.

Sinds het vorige bericht zijn er nog maar 2 nieuwe aanmeldingen geweest voor glasvezel. Van de 117 adressen (35%) zijn er nog 68 woningen te gaan. Maak de afweging en kom langs in De Mande op 17 september om 19.30u. Daar wordt meer informatie gegeven. De laatste 14 dagen voor 1 oktober zijn ingegaan. Zijn er voor 1 oktober voldoende contracten getekend, dan gaat glasvezel in Nijland door en kunnen de mensen die afgewacht hebben tot na 1 oktober tegen meerkosten nog mee. Halen we de 35% niet, dan gaat glasvezel voor binnen de bebouwde kom eerst niet door.

Karel Lever

 

onderstaand artikel heeft in "It Nyslân" gestaan

 

Ons dorp in de gemeente Súdwest Fryslân

 

Donderdag 11 juli heeft onze burgemeester Jannewietske de Vries samen met onze dorpcoördinator de heer Bouma, een werkbezoek gebracht aan ons dorp. De start was in De Herberch fan Nylân. Daar hebben we een zeer uitgebreide zakelijke lunch genoten en met een foto presentatie laten zien waar we grutsk op zijn en waar we naar de toekomst toe uitdagingen zien. Ons verenigingsleven en de betrokkenheid bij het dorpsleven zijn zaken waar we trots op zijn. De Mande is een belangrijke ontmoetingsplaats en we hebben gepleit voor het behoud van de dorpshuizen in de kernen.

Op 9 juli 2019 heeft Dorpsbelangen overleg gehad met de gemeente SWF. Aan de orde kwamen onderwerpen die door dorpelingen zijn aangedragen, zoals parkeeroverlast, woningbouw, de situatie op de Tramstrjitte en de voortgang met betrekking tot een veiliger verkeerssituatie bij het viaduct voor het langzame verkeer. Het laatste punt gaat over de verkeersveiligheid van de kwetsbaarste deelnemers: de leerlingen van de Earste Trimen die dagelijks van en naar de Tsjearddyk fietsen richting Folsgare.

Op vrijdagmiddag 28 juni 2019 is de bloembak op de Ingenawei ernstig beschadigd. Gezien de aard van de beschadiging lijkt het op een groot wiel dat tegen de bloembak heeft gezeten. Omdat de bloembakken van Dorpsbelangen zijn, en wij uw contributie niet alleen aan bloembakken willen uitgeven, vragen we medewerking bij het verhalen van de schade op de bestuurder die naar wij aannemen per ongeluk de bloembak heeft geraakt. Informatie kunt u kwijt op: dorpsbelangnijland@gmail.com

Namens Dorpsbelang,

Karel Lever

Vandaag, vrijdag 12 juli 2019 is bekend gemaakt dat het buitengebied glasvezel gaat krijgen. De kernen hebben extra tijd gekregen tot 1 oktober om zich in te schrijven voor glasvezel. Voor meer informatie:

Dorpsbelangen is aanwezig geweest op de voorlichtingsavond op 25 juni in De Mande, zoals stond aangekondigd. De avond werd druk bezocht. Er werd informatie gegeven over het aanleggen van glasvezel voor de kleine kernen en het buitengebied. Duidelijk is dat 2 glasvezelaanbieders actief zijn. De Fryske Mienskip op Glas (DMF), die voor de kleine kernen, Nijland valt daar onder, en het buitengebied een aanbod doet.

Dorpsbelangen is aanwezig geweest op de voorlichtingsavond over glasvezel voor de kleine kernen en het buitengebied. Duidelijk is dat 2 glasvezelaanbieders actief zijn. De Fryske Mienskip op Glas, die voor de kleine kernen, Nijland valt daar onder, en het buitengebied een aanbod doet. Kort samengevat is het aanbod voor het buitengebied glasvezel met een abonnement voor internet, tv en/of telefonie + vastrecht van €12,78 per maand (wat afgekocht kan worden door éénmalig €1600 te betalen). Voorwaarde is dat over de hele gemeente SWF gezien 50% van de adressen meedoet.

Op 20 april 2016 is de jaarvergadering van de Vereniging van Dorpsbelangen geweest. In het bijgaande document kunt u de notulen nalezen.

 

 

Film fan De Reis2018 yn Nijlân:

Leuk om nochris te sjen: de film dy’t op 16 maart makke is troch Studio Smids, stiet no op YouTube:  http://www.youtube.com/watch?v=Cz3RhcQdFDk. It jout in prachtige yndruk fan ús ‘happening’ yn Nijlân.

 

                         Vereniging van Dorpsbelang

Notulen  ledenvergadering d.d. 9 april  2013

Aantal aanwezigen: 31 inclusief genodigden. Aanwezige genodigden: Tom Onderwater (Gem. SWF), Ruurd Abma (Gemeentebelangen), mevr. Bergstra (FNP), Mevr.Attema (CDA), hr.Bandstra (VVD) en de hr. v.d.POL (Christenunie), Sofie Krol ( woordvoerster namens Elkien) en Henk Louwsma ( weerman en gastspreker).

persbericht

Leeuwarden, 6 mei 2013

Meer weten dan je ouders? Kom naar de MuseumJeugdUniversiteit in het Fries Museum!

Vrijdag 26 april ontving Lolke Dijkstra uit handen van burgemeester Apotheker een lintje.

De nietsvermoedende Lolke werd naar de Martinikerk gelokt in Sneek en werd daar in het zonnetje gezet. Hij ontving deze koninklijke onderscheiding vanwege zijn vele vrijwilligerswerk voor de Gasthuis kerk in Bolsward, voor de VV Nijland, organiseren van de collecte in Nijland voor Sport voor Gehandicapten, regisseren van toneelstukken in Nijland en musical in Bolsward, penningmeesterschap van DLE en niet te vergeten het jaarlijks hulp- Sinterklaas zijn in Nijland.  

Afgelopen vrijdag 26 april 2013 is er in het Nylannerhim een koningslinde geplant, vanwege de inhuldiging van koning Willem-Alexander.

Het planten van de linde werd gedaan door de tweeling Wendy en Rowan Baarda, die, net als Willem-Alexander, jarig is op 27 april.

De linde werd aangeboden aan de inwoners van Nijland door de gemeente Súd-west Fryslan, en onder toeziend oog van de jongste basisschoolleerlingen werd onder de linde een fles ingegraven met daarop de namen van de kinderen die de boom hebben geplant.

Geachte Nijlanders.

We nodigen verenigingen en bedrijven van harte uit om zich aan te melden.  Via de site kunnen we laten zien dat er in dit kleine dorpje aan de A7 veel te doen is. Meld u zo snel mogelijk aan. Nog steeds krijgen we regelmatig mails van nieuwe belanghebbenden voor de site. Dat is geweldig.

Soms zijn er erg onduidelijke vreemde mailadressen die ik niet begrijp en niet "vertrouw"

Iedereen is vrij om zich aan te melden, maar voor de webmasters en voor Nijland is het wel van belang dat we de juiste dingen blijven doen. Graag uw medewerking.

 

 

De Reis 2018: Koffers vol verhalen

 

Zaterdag 16 maart wordt een dag met ‘koffers vol verhalen’ in Nijlân. Samen met Caro Kroon van De Reis 2018 (Kulturele Haadstêd) is het plan bedacht, om een culturele wandeltocht door het dorp te organiseren. Na een aarzelende start zijn we nu voortvarend aan de slag:

 

 

Us Mem heeft geheime aanbidders

 Vannacht heeft 'Us Mem' bezoek gehad van de twee ossen uit Nijlân (Súdwest Fryslân). De twee je-weet-wel-stieren hebben een brief achtergelaten. Hierin bekennen ze dat ze al jaren dromen over Us Mem. Een eerste stap, van de Ossen uit Nijlân naar Us Mem in Leeuwarden, is gezet op de dag van de liefde en niet zonder reden.

De ledenvergadering heeft inmiddels plaats gevonden. De notulen volgen zo spoedig mogelijk.

Op zaterdag 7 juli is in Friesland het Tsjerkepaed weer van start gegaan. In het kader hiervan zijn veel kerken op zaterdag geopend voor bezichting. Zo ook de Nicolaaskerk van Nijland. Elke zaterdag van half 2 tot 5 uur staat de koffie klaar.

Dit jaar komt er op 25 augustus een gitaartrio onder leiding van Tony Edskes naar de kerk van Nijland. Hij geeft die dag 3 keer een concert van ongeveer 20 minuten. De toegang is vrij maar een vrijwillige bijdrage is fijn.

Tsjerkepaed duurt tot en met 15 september.

 

Onder het genot van een hapje en een drankje werd de dorpsvisie overhandigt aan de wethouder.

Inmiddels is het boekje bij ieder huis in Nijland op de deurmat beland.

Wij hopen dat u de dorpsvisie met veel plezier zult lezen. Het bestuur van dorpsbelang zal het als leidraad voor de ontwikkelingen in ons dorp gebruiken.

naar aanleiding van de ledenvergadering zijn de notulen weer gemaakt door Tryntsje Tolsma. U kunt ze vinden in de bijlage van dit bericht

De website van nijland is online!!!

U kunt hier informatie vinden over de verschillende voorzieningen, verenigingen en bedrijven in Nijland.

Wij nodigen u uit om uw gegevens te koppelen aan de website.

U kunt zich aanmelden zodat wij u inloggegevens kunnen toezenden.

Verenigingen en bedrijven kunnen op deze manier zelf hun gegevens bijwerken.

 

 

Achte bestjoeren,

Yn desimber 2011 is der fan it kearnefûns út jild beskikber steld foar de oanskaf fan nije boarterstastellen

op ferskate plakken yn de gemeente, sa ek yn jimme doarp. 

Foar jimme ynformaasje diel ik mei dat ik trochkrigen ha dat it aldergrutste part fan dit nije spul yn maart pleatst wurdt;   dit iis en waar tsjinjend fansels. As der noch froast komt of as it alle dagen kattestutten reint, wurdt it pleatsen yn tiid opskood, mar it sit der dus oan te kommen. 

ter kennisgeving aangenomen

dorpsbelang nijland